Algemene voorwaarden wholesale

Please click HERE to read our terms and conditions in english.

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Minimaal orderbedrag
Artikel 7 - De prijs
Artikel 8 - Levering en uitvoering
Artikel 9 - Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht
Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Klachtenregel
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
Artikel 13 - Verzendkosten
Artikel 14 - Overige bepalingen
Artikel 15 - Overmacht

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

La Miséto
Karin Mastenbroek
Wijsthoek 451
5403 RD Uden
Nederland

Telefoonnummer: 0648114114
E-mailadres: hello@lamiseto.com
KvK Oost-Brabant: 17181205
BTW: NL001767247B37
IBAN: NL89 KNAB 0257 4643 36

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid / Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

A. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan: hello@lamiseto.com.

B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

D. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 6 - Minimaal orderbedrag

 1. Voor nieuwe retailers geldt een minimaal orderbedrag van €300 op hun eerste bestelling, daarna geldt een minimaal orderbedrag van €150;

 

Artikel 7 - De prijs

 1. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is ondernemer bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden;
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten;
 3. De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen €10
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Ondernemer streeft ernaar bestellingen binnen de afgesproken leveringstermijn te verzenden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 20 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
 5. Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

 

Artikel 9 - Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht

 1. Ondernemer doet er alles aan om u een goed product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Ondernemer zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Koper heeft het recht de door van ondernemer geleverde artikelen binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
 4. De kosten van de retourzending zijn voor rekening koper.
 5. De artikelen kunnen worden geretourneerd in de originele verpakking. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
 6. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet ondernemer de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

 

Artikel 10 - Betaling

 1. Afnemer ontvangt van La Miséto een factuur voor het totaalbedrag na geaccepteerde bestelling. Deze factuur dient binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaald te worden. Wanneer de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan La Miséto de overeenkomst ontbinden of opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. La Miséto zal afnemer hiervan eerst op de hoogte stellen.
 2. Facturen worden digitaal verzonden via Moneybird en kunnen via iDeal of bankoverschrijving worden voldaan.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen door de consument via hello@lamiseto.com aan ondernemer bekend gemaakt worden.
 2. Bij afnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Huisje van Katoen binnen de termijn van 14 dagen geantwoorde met een bericht van ontvangt en een indicatie wanneer afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
 3. Bij een ingediende klacht door afnemer wordt de betalingsverplichting van afnemer niet opgeschort.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van ondernemer en de producten van ondernemer voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 2. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van ondernemer.
 3. De aansprakelijkheid van ondernemer is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
 4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ondernemer, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

 

Artikel 13 – Verzendkosten

 1. Verzendkosten binnen Nederland, België en Duitsland zijn gratis vanaf een orderbedrag van €300. Alle andere landen ontvangen gratis verzending vanaf een orderbedrag van €450.

 2. Verzendkosten:
 • Nederland: €10, gratis vanaf €300
 • België, Duitsland: €10, gratis vanaf €300
 • Frankrijk: €15, gratis vanaf €450
 • Spanje: €17, gratis vanaf €450
 • Rest van Europa: €30
 • Rest van de wereld: €65

Alle pakketten die buiten Nederland worden verstuurd, zijn verzekerd tot een waarde van €500.

 

Artikel 14 – Overige bepalingen

 1. Op de producten geldt (in Nederland) een BTW tarief van 21%;
 2. Producten zijn niet voorzien van barcode of prijs;
 3. Afnemer is vrij om product foto’s van de webshop of social media accounts van La Miséto te gebruiken;
 4. La Miséto behoudt zicht het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig door La Miséto aan afnemer medegedeeld;
 5. Op overeenkomst en andere rechtsbetrekkingen tussen La Miséto en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord Brabant.

 

Artikel 15 - Overmacht

In geval van overmacht zullen de verplichtingen van ondernemer geschorst worden. Het contract tussen u en ondernemer kan in dergelijke gevallen geheel of gedeeltelijk door uzelf of door ondernemer worden beëindigd. Een overmacht is in geval van oorlog, burgeroorlog, revolutie, rellen, overheidsmaatregelen, staking, lockdown, blokkade, falen van elektriciteit, telefoon of Internet service, natuurrampen of soortgelijke gebeurtenissen. Onder dergelijke omstandigheden zal de ondernemer proberen alle problemen tijdig op te lossen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 12 oktober 2022.

Wil jij producten van La Miséto verkopen in jouw (online) winkel?

Super leuk! Laat ons via dit formulier even weten wie je bent en we sturen je z.s.m. een persoonlijke inlogcode toe waarmee je kunt shoppen! Geen mail ontvangen (ook niet in je spam)? Stuur ons even een mail op wholesale@lamiseto.com en we maken het in orde.

Sign Up!